irl - Air Quality

AN TIMPEALLACHT LEATHANACH CAIGHDEÁN AEIR

Tá sé in aghaidh an dlí dramhaíl a dhó i gcúlghairdín/i gclós etc

Ní rud a chomhairlíonn Comhairle Contae Chill Chainnigh dramhaíl de chineál ar bith a dhó. Is conclúid í seo thángthas uirthi tar éis na hAchtanna um Bainistiú Dramhaíola 1996-2003 agus an tAcht um Thruailliú Aeir, 1987 a chur san áireamh
De réir na nAchtanna um Bainistiú Dramhaíola 1996-2003 níl sé ceadaithe dramhaíl ar bith a dhó ach de réir ceadúnais. Go dáta níor eisíodh aon cheadúnas dá leithéid i gContae Chill Chainnigh agus ní mó ná gur iarradh air.
De réir Alt 32 (1) de na hAchtanna um Bainistiú Dramhaíola 1996 : "A person shall not hold, transport, recover or dispose of waste in a manner that causes or is likely to cause environmental pollution."
Tá sé ráite in Alt 32 (6) (c) "it shall be presumed, until the contrary is shown, that the carrying on of that activity was likely to cause environmental pollution."
Sna hAchtanna um Bainistiú Dramhaíola 2003 ciallaíonn "Environmental Pollution" "the direct or indirect introduction to an environmental medium, as a result of human activity, of substances, heat or noise which may be harmful to human health or the quality of the environment, result in damage to material property, or impair or interfere with amenities and other legitimate uses of the environment, and includes-
(a) Air pollution for the purposes of the Air Pollution Act 1987
(b) in relation to waste, the holding, transport, recovery or disposal of waste in a manner which would, to a significant extent, endanger human health or harm the environment and, in particular-
(i) create a risk to the atmosphere, waters, land, plants or animals,
(ii) create a nuisance through noise, odours or litter or
(iii) adversely affect the countryside or places of special interest."

Ní mór dúinn mar sin an tAcht um Thruailliú Aeir a bhreithniú.
De réir an Achta um Thruailliú Aeir, 1987 "Ní chuirfidh áititheoir aon áitribh faoi deara ná ní cheadóidh sé astaíocht a theacht as an áitreabh sin i gcainníocht a d'fhágfadh nó ar shlí a d'fhágfadh gur núis í.
Ciallaíonn "truailliú aeir" san Acht seo staid ina bhfuil oiread áirithe de thruailleán san atmaisféar gur dóigh dó

1.díobháil a dhéanamh do shláinte an phobail, nó
2. éifeacht dhochrach a bheith aige ar flora nó fauna nó damáiste a dhéanamh do mhaoin, nó
3.lagú nó cur isteach a dhéanamh ar thaitneamhachtaí nó ar an timpeallacht."
"Ciallaíonn "truailleán" aon substaint a shonraítear sa Chéad Sceideal nó aon substaint nó fuinneamh eile a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le truailliú aeir nuair a astaítear é isteach san atmaisféar, as féin nó in éineacht le haon substaint eile."
Sa chás seo i dtaca leis na hAchtanna um Thruailliú Aeir Céad Sceideal Truailleáin lena mbaineann an tAcht:
1."Gach deatach, gás, aerasól agus deannach"

Tá sé ráite freisin faoi Alt 24 (2) den Acht: "Ní chuirfidh áititheoir aon áitribh faoi deara ná ní cheadóidh sé astaíocht a theacht as an áitreabh sin i gcainníocht a d'fhágfadh nó ar shlí a d'fhágfadh gur núis í."
""premises" includes any building, structure or land (whether or not there are structures on the land or whether or not the land is covered with water) or any hereditament of any tenure, together with any out-buildings and curtilage;"

Tá cumhachtaí faoi Alt 56 ag an Údarás Áitiúil bearta a dhéanamh chun cosc nó teorainn a chur leis an truailliú a dhéanann dramhaíl don timpeallacht.

Breis fiosruithe: Rannóg na Timpeallachta, Comhairle Contae Chill Chainnigh
056-7794470 nó environment@kilkennycoco.ie

Eolas ó GCC (An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil)

EPA 2005 Air Monitoring for Kilkenny City
EPA 2005 Air Monitoring Assessment Results for Kilkenny City
EPA 2005 Assessment Report for Kilkenny City (Comhad PDF )

Kilkenny Promotion Logo
Kilkenny slogan: Come See Come Do